Pięć pytań o polską edukację

Pięć pytań o polską edukację postawił w Sejmie Maciej Jakubowski z Evidence Institute na konferencji zorganizowanej przez klub poselski PSL. Prezentacja przedstawia pięć kluczowych pytań o polską edukację, na które można odpowiedzieć w oparciu o badania i dostępne dane statystyczne. Jednym z wniosków jest to, że gimnazja są mocnym elementem polskiej edukacji. Prezentacja pokazuje, że badania sugerują zupełnie inne kierunki reform niż te proponowane ostatnio przez MEN. Prezentacja jest to pobrania tutaj.

Postęp uczniów między szkołą podstawową a gimnazjum

Nowy artykuł napisany przez Macieja Jakubowskiego z Evidence Institute oraz Artura Pokropka porównuje postępy jakie poczynili uczniowie z różnych krajów między szkołą podstawową (10 lat) a średnią (15 lat). W przypadku Polski porównanie dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i gimnazjum. Badanie wprowadza innowacyjną metodę dającą możliwość oceny precyzji porównań wyników różnych badań międzynarodowych. Artykuł dotyczy umiejętności czytania i opiera się o badania PIRLS oraz PISA. Wyniki pokazują, że polscy uczniowie zyskują więcej niż ich rówieśnicy w innych krajach co z jednej strony świadczy o dobrej pracy gimnazjów a z drugiej o słabości naszego nauczania początkowego. Pełny artykuł można pobrać tutaj.

Polscy uczniowie pokonujący trudności

Badania polskich uczniów pokonujących trudności zrealizowane przez Marka Smulczyka z Evidence Institute i Artura Pokropka przedstawiono na Międzynarodowym Kongresie Psychologii w Japonii. Prezentacja dotyczyła zjawiska „academic resilience” w Polsce  i opierała się o o badania grupy uczniów pochodzących ze środowisk defaworyzowanych, którzy wykazują wysoki poziom osiągnięć w nauce. Według badań uczniowie ci to najczęściej dziewczyny mieszkające w małych miastach. Osiągają oni nieco niższe wyniki w teście inteligencji, niż ich rówieśnicy z uprzywilejowanych socjo-ekonomicznie rodzin z podobnymi, wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Prezentują jednak bardziej pozytywne postawy wobec szkoły, choć jednocześnie deklarują, że poświęcają mniej czasu na naukę w porównaniu z kolegami z rodzin o wyższym statusie. Ich aktywność kulturalna też jest także mniejsza. Podobne różnice stwierdzono w pomiarze samooceny i poczucia skuteczności. Co ciekawe, prawie połowa tych uczniów kontynuuje kształcenie w szkole wyższej i jedynie niewielka grupa nie znajduje pracy (wskaźnik bezrobocia ok. 12%). Dokładne wyniki przedstawiono w prezentacji.

Polskie reformy i co dalej? Dyskusja z zarządem ZNP.

22 marca Dr Maciej Jakubowski, dyrektor Evidence Institute, przedstawił prezentację o osiągnięciach polskich reform i wyzwaniach stojących przed naszą edukacją. Dyskusja miała miejsce na zebraniu zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W prezentacji wskazano także rozwiązania, które cechują najlepsze systemy edukacji. Profesjonalizacja nauczycieli, wzmacnianie autonomii szkoły, rozwój umiejętności społecznych i pracy w grupie, umiejętności cyfrowe, to kwestie szeroko dyskutowane na całym świecie i częściowo już obecne w naszym systemie edukacji. Pełna prezentacja dostępna jest tutaj.

Konferencja edukacyjna burmistrza Londynu

Konferencja edukacyjna burmistrza Londynu co roku gromadzi kilkuset liderów edukacji oraz nauczycieli ze stolicy Wielkiej Brytanii, a także ekspertów zagranicznych. W 2015 roku Maciej Jakubowski z Evidence Institute przedstawił w sesji otwierającej konferencję doświadczenia reform edukacji z Polski i innych krajów. W wystąpieniu jako główne wyzwanie dla systemu w Anglii wskazano umiejętne zbalansowanie systemów oceny szkół z ich autonomią oraz wsparciem dla profesjonalizacji zawodu nauczyciela. Prezentacja jest dostępna tutaj.

W trakcie konferencji przedstawiono też raporty analizujące wyzwania stojące przed systemem szkolnym Londynu. Najbardziej intrygujące wydają się plany nauczania tzw. „computing skills”, których nie należy utożsamiać z prostymi umiejętnościami obsługi komputerów. Londyn przewiduje, że już za kilkanaście lat nawet jedna czwarta miejsc pracy będzie wymagała takich umiejętności i zamierza aktywnie wspierać ich rozwój! Ciekawy przykład dla Warszawy i innych dużych miast w Polsce.