Zarząd Fundacji Naukowej Evidence Institute

dr Maciej Jakubowski

Prezes zarządu Fundacji Evidence Institute

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Wiceprezes zarządu Evidence Institute

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach. Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Poza fascynacją metodami „zaglądania w duszę”, jest pilotem samolotowym oraz miłośnikiem nurkowania.

Nasi eksperci

Bartosz Kondratek

Ekspert

Specjalizuje się psychometrii oraz statystycznej analizie danych edukacyjnych. Obecnie pracuje jako główny specjalista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz asystent w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jest także doktorantem na Wydziale Metodologii Badań, Pomiaru i Analizy Uniwersytetu w Twente. Brał udział w szeregu badań edukacyjnych, które obejmowały między innymi tematykę zrównywania wyników egzaminów, pilotaży nowej formuły egzaminów zewnętrznych, badania efektu egzaminatora czy kontekstowych badań uwarunkowań umiejętności uczniów. Jego zaangażowanie w projektach badawczych obejmuje wsparcie statystyczne na wszystkich etapach badania, od projektowania schematu zbierania danych czy doboru próby aż po analizę statystyczną zebranych danych i upowszechnianie wyników badań.

Jego głównym obszarem zainteresowań są modele IRT, z ich zastosowaniem przy konstrukcji testów, analizie zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych, zrównywaniu wyników, adaptatywnym testowaniu komputerowym czy generowaniu wartości możliwych na cele wtórych analiz kontekstowych. Rozwija oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie analiz IRT. Jest autorem i współautorem wielu naukowych artykułów, rozdziałów książek oraz raportów z badań. Z wykształcenia jest magistrem psychologii. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z psychometrii, statystyki i metodologii badań.

Henryk Dąbrowski

Ekspert

Dyplomowany nauczyciel matematyki, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Współtwórca obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, członek Centralnego Zespołu Ekspertów Matematycznych przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor zbiorów zadań z matematyki i opracowań dydaktycznych dla nauczycieli matematyki. Brał udział w wielu projektach edukacyjnych realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: Pilotaż nowych egzaminów maturalnych, Budowa banków zadań, Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania; przez Politechnikę Łódzką: E-pogotowie matematyczne, E-podręczniki.

Interesuje się dydaktyką matematyki, systemem egzaminów zewnętrznych oraz filozofią.

Adam Brożek

Ekspert

Polonista; współzałożyciel Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku; współtwórca krajowego systemu egzaminów zewnętrznych. Przez wiele lat krajowy koordynator sprawdzianu szóstoklasistów, kierownik zespołu ekspertów przeprowadzającego w Polsce międzynarodowe badania PIRLS i TIMSS oraz ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych. Współautor podstawy programowej z języka polskiego i koncepcji zmodyfikowanej matury z tego przedmiotu. Autor programów nauczania (m.in. dla Szkół Europejskich), podręczników oraz opracowań metodycznych. Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN.

prof. Krzysztof Konarzewski

Ekspert

Profesor pedagogiki, ekspert oświatowy, wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, autor i redaktor licznych publikacji, m.in. podręcznika akademickiego Sztuka nauczania oraz podręcznika metodologii Jak uprawiać badania oświatowe.

Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, krajowy koordynator międzynarodowych badań osiągnięć szkolnych TIMSS i PIRLS, były kierownik programu monitorowania reformy systemu oświaty i projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w Instytucie Spraw Publicznych (1999–2005), były dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (2009–2010). Interesuje się m.in. reformami systemem polskiej oświaty oraz teorią pomiaru osiągnięć szkolnych.

dr Jacek Stańdo

Ekspert

Doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej. Kierownik wielu projektów, m.in. „E-pogotowia matematycznego”, „E-podręczniki”, „E-matura”. Wyróżniony tytułem „Kreator Innowacji” i licznymi nagrodami rektora PŁ za osiągnięcia organizacyjne  i dydaktyczne. Autor lub współautor wielu podręczników szkolnych z matematyki i publikacji naukowych. Recenzent podręczników szkolnych z matematyki i informatyki dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2008 roku powołany przez MEN na wiceprzewodniczącego „Kapituły do spraw Profesorów Oświaty”.

Dr Mariusz Marczak

Ekspert

Doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki (glottodydaktyka), językoznawca i metodyk. Adiunkt w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat), rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników do nauczania ogólnego (język angielski). Od ponad 20 lat kształci nauczycieli języków angielskiego, wieloletni konsultant w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce języka angielskiego dla British Council Poland. W latach 2014-2015 specjalista ds. badań i analiz w Pracowni Języków Obcych Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie, współautor raportu końcowego z trzyletniego, podłużnego badania umiejętności gimnazjalistów w zakresie języka angielskiego pt. Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym oraz wniosków z badań Zespołu Dydaktyk Szczegółowych pt. Realizacja podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego.

W dotychczasowej pracy naukowej zajmował się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce języka angielskiego i dydaktyce przekładu oraz rozwijaniem kompetencji międzykulturowej. Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej i Sekretarz Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER). Autor i współautor licznych publikacji naukowych w zakresie glottodydaktyki i dydaktyki przekładu, m.in. monografii autorskiej Communication and Information Technology in Developing Intercultural Competence.

Recenzent artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, np. Teaching English with Technology, English Language Teaching, IBSU Journal of Education, a także redaktor naczelny czasopisma the Journal of Translator Education and Translation Studies.